Adatvédelmi irányelvek

Phoenix Teqball Academy SE adatvédelmi nyilatkozata

Phoenix Teqball Academy SE, a www.phoenixteqball.hu weboldal üzemeltetője (Phoenix Teqball Academy SE, 1162 Budapest, Ferenc utca 104. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A weboldalunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával a Felhasználó tudomásul vesz.                                    

Ügyfeleink személyes és céges adatait a legnagyobb biztonsággal kezeljük!

A www.phoenixteqball.hu weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle telhetőt a személyes adatok védelme érdekében. Cégünk soha, semmilyen körülmények között nem adja ki, nem adja át, vagy nem kölcsönzi tovább a neki átadott ügyféladatokat, neveket, e-mail címeket, telefonszámokat harmadik fél részére!

Az ügyfeleinkkel való kapcsolattartáshoz és számlázáshoz használt személyes és céges adatokat biztonságban tartjuk, azok tárolásánál cégünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) törvények szerint jár el!

Az adatkezelés célja:

A www.phoenixteqball.hu honlap tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A Feliratkozó részéről megadott név és e-mail cím esetében az adatok kezelésének célja a Feliratkozó adatainak nyilvántartása és fontos információk küldése hírlevél formájában számára. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a Feliratkozó – hírlevélről történő leiratkozással – megtilthatja időtől függetlenül. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Feliratkozó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adhat át. Ez azonban nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.


Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A www.phoenixteqball.hu honlapon történő kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés:

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok (név, születési idő, lakcím, email cím, telefonszám, bankszámlaszám, egyesület neve).

 

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Postai úton: Phoenix Teqball Academy SE, 1162 Budapest, Ferenc utca 104. címen vagy e-mail útján a phoenixteqball@gmail.com címen.

Az érintettek köre:

Az Üzenetküldő által a kapcsolattartási űrlap kitöltése során kötelezően megadott adatok a teljes név, telefonszám és az e-mail cím.


Az adatkezelés megnevezése és időtartama:

Adatkezelés Phoenix Teqball Academy SE kapcsolattartási űrlapot kitöltők (a továbbiakban együttesen: Üzenetküldők) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Phoenix Teqball Academy SE kapcsolattartási űrlap kitöltéséhez kapcsolódóan. Az Üzenetküldő által megadott adatok tárolására Adatkezelő az Üzenetküldő hozzájárulásának visszavonásáig jogosult.

Személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése:

A személyes adatokban bekövetkezett változást a Feliratkozó 15 napon belül, elektronikus úton a phoenixteqball@gmail.com e-mail címen keresztül Adatkezelőnek jelezheti.


Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Üzenetküldő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.


Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és a tájékoztatást az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

  1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő egészítse ki vagy módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és a kiegészítés, illetve a helyesbítés végrehajtásáról szóló értesítést az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

  1. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs jogi kötelezettség a személyes adatok megőrzésére, az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 5 munkanapon belül feldolgozza, és a törlés végrehajtásáról szóló értesítést az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, az érintettre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adathordozhatósághoz való jog akkor gyakorolható, ha:

  • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy
  • olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának minősül, ha az érintett kérelmére az Adatkezelő – amennyiben ez technikailag megvalósítható – közvetlenül továbbítja az érintett személyes adatait a másik adatkezelő számára.

  1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A személyes adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy azokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban ezek az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükségesek, ezért kéri, hogy a személyes adatait az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatokat (például az adott beadványt), s a hatósági vagy bírósági eljárást követően törli azokat.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett, saját helyzetével kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is) alapján, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából kezelné (beleértve az adattovábbítást és felhasználást is).


A személyes adatok tárolása, az adatkezelés:

Phoenix Teqball Academy SE informatikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (1162 Budapest, Ferenc utca 104.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Cégjegyzékszám: 01-09-909968, Adószám: 14571332-2-42) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.


Jogorvoslat lehetőségei:

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, adatvédelmi jogainak érvényesítésével kapcsolatos beadványát az alábbiakban meghatározott elérhetőségeken juttathatja el az Adatkezelő részére.

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, az érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


További kérdés, kérés esetén elérhetőségeink valamelyikén állunk rendelkezésre:
Phoenix Teqball Academy SE
Székhely: 1162 Budapest, Ferenc utca 104.
Online és telefonos elérhetőség: phoenixteqball@gmail.com | +36306904770

A sütikről általánosságban:

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik rengeteg szerepe van például információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait. Általánosságban mondhatjuk, hogy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A következő célokból használja a phoenixteqball.hu oldal a sütiket:

Elsődlegesen azzal kapcsolatban gyűjt információt, hogyan is használja Ön az oldalt, mely részét vagy részeit látogatja javarészt, így megtudhatjuk, hogyan nyújtsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét felkeresi oldalunkat. A kapott információk alapján tudjuk weboldalunkat továbbfejleszteni. A weboldalunkon szeretnénk ezáltal a böngészést és navigációt megkönnyíteni, hogy biztosíthassuk a gördülékeny felhasználói élményt.

A munkamenet (session) sütik okvetlenül szükségesek:

Ezekre azért is van szükség, hogy felhasználóként böngészhesse weboldalunkat és használhassa annak funkcióit, mint például az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Az érvényességi idő csak az aktuális látogatásra vonatkozik csak, a munkamenet befejeztével, valamint a böngésző bezárásával ezen sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk biztosítani a felhasználónak weboldalunk böngészését.

A használatot megkönnyítő sütik:

Arra szolgálnak ezek a sütik, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

Hatékonyságot biztosító sütik:

A Google Analytics sütiket azzal kapcsolatban alkalmazzuk, hogy a látogatóink hogyan használják weboldalunkat. Ezek a sütik nem alkalmasak arra, hogy be tudják a látogatót személy szerint azonosítani (az aktuális IP címet is csak részben rögzítik), csak olyan tudnivalókat gyűjtenek, mint például hogy a látogató melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott és mennyi oldalt keresett fel, valamint milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje. Ezeket a kapott információkat csak és kizárólag weboldalunk fejlesztésének, és a böngészők számára biztosított élmények javításának céljával használjuk.

Sütik ellenőrzése és kikapcsolásának lehetősége:

Ma már minden modern böngészőben lehetőség van a sütik beállításának a változtatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek a beállítások módosíthatóak. Beállítható, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal ajánlja fel a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mivel a sütiknek az a legfőbb célja, hogy weboldalunk használhatóságát és annak folyamatainak megkönnyítését vagy lehetővé tételét, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén könnyen előfordulhat, hogy látogatóink nem használhatják teljes körűen weboldalunk funkcióit, illetve hogy a weboldal a tervezettől jelentősen másképpen fog működni a böngészőjében.

A weboldalon megjelenített információk tájékoztató jellegűek, a változásának jogát fenntartjuk.

 

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: google
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: whatsapp
Megosztás itt: email

Elérhetőségeink

Közelgő események

február

március 2023

április
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
Events for március

1

No Events
Events for március

2

No Events
Events for március

3

No Events
Events for március

4

No Events
Events for március

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for március

6

No Events
Events for március

7

No Events
Events for március

8

No Events
Events for március

9

No Events
Events for március

10

No Events
Events for március

11

No Events
Events for március

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for március

13

No Events
Events for március

14

No Events
Events for március

15

No Events
Events for március

16

No Events
Events for március

17

No Events
Events for március

18

No Events
Events for március

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for március

20

No Events
Events for március

21

No Events
Events for március

22

No Events
Events for március

23

No Events
Events for március

24

No Events
Events for március

25

No Events
Events for március

26

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for március

27

No Events
Events for március

28

No Events
Events for március

29

No Events
Events for március

30

No Events
Events for március

31

No Events

Facebook oldalunk